Aukční vyhláška

AN.aukce, Hosov 165, 586 01 JIHLAVA, ICO 46173200,

zastoupená Radkem Nápravníkem (dále jen dražebník),

dobrovolné, korespondenční dražby movitých věcí,

která se uskuteční v Jihlavě ........

ve znění zákona ě. 26/2000 Sb. - o veřejných dražbách (dále jen zákon),

I.

Popisy jednotlivých movitých věcí, které jsou předmětem dražby, označení stavu jejich

zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou

uvedeny v dražebním seznamu. Dražebník určuje poradí, v němž budou jednotlivé věci

draženy.

II.

Prohlídka movitých věcí předaných do dražby lze uskutečnit po předchozím dohovoru s dražebníkem v uvedeném termínu: .......... v Jihlavě

Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát pokynu dražebníka nebo jeho

zaměstnanců.

III.

Stanovení příhozu:

Vyvolávací cena (Kč) - Příhoz (Kč)

0-200                       10,-

201-500                    20,-

501-1000                   50,-

1001-2000                100,-

2001-5000              200,-

5001-10000             500,-

10001-20000         1000,-

20001-50000       2000,-

50001-100000      5000,-

Dražební jistina není vyžadována

IV.

Pořadí ve kterém budou jednotlivé položky dražby draženy určuje dražitel v dražebním seznamu dražby.

V.

Vydražitelům, kteří vydraží movité, bude vydražená věc zaslána Českou poštou formou "Dobírka" do vlastních rukou s doručenkou.

K ceně dosažené vydražením bude připočítána 16 % odměna pro dražebníka, poštovné a

balné.

Celkové částky se zaokrouhlují na celé Kč. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit jakýmkoli způsobem zápočtu.

Platba směnkou je nepřípustná.

Vložte svůj text...