Aukční řád


Pořadatel dražby

Pořadatelem dobrovolné, společné dražby věcí movitých (dále jen dražebník) je AN.aukce, Hosov 165, 586 01 JIHLAVA, IČO: 46173200. Dražba se koná v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb. - O veřejných dražbách.

Dražebník vystupuje v dražbě jako zprostředkovatel prodeje věcí svěřených do dražby. Za to mu náleží odměna za zprostředkování prodeje věci a na úhradu vynaložených nákladů v souvislosti s dražbou.

Účastníci dražby

Účastníky dražby mohou být pouze fyzické nebo právnické osoby, které jsou způsobilé k právním úkonům, účastníkem dražby může být také stát (odst. 1 a 2 § 3 zákona). Účastník dražby se může nechat v dražbě zastupovat svým zástupcem, který se prokáže dražebníkovi úředně ověřenou plnou mocí a svým průkazem totožnosti, za právnickou osobu jedná jednatel nebo prokurista. Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby (zák. č. 219/1995 Sb. - devizový zákon) a osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs.

Účastníkem dražby se stane každá osoba, která na výzvu dražebníka doloží svou totožnost (odst. 2 § 23 zákona), popř. své oprávnění jednat za účastníka dražby, odevzdá řádně vyplněnou přihlášku k zápisu do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby a zakoupí vstupenku. Po splnění těchto podmínek bude účastníku dražby vydáno dražební číslo.

Limitenti jsou povinni zaslat společně s písemným limitem řádně vyplněnou přihlášku k zápisu do seznamu dražitelů, jinak je limit neplatný.

Dražbě může být přítomna každá osoba, která zaplatila vstupné. Účastníci dražby a ostatní přítomní jsou v průběhu dražby povinni nerušit průběh dražby chováním odporujícím dobrým mravům. Pořadatel může osoby, které ruší průběh dražby a osoby, které zmařily předchozí dražbu, z dražby vyloučit.

Průběh dražby

Dražba se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dobrovolnou, společnou dražbu věcí movitých.

Draží se v platné předem určené, popř. tuzemské měně dle pořadí v dražební vyhlášce.

Dražebník může toto pořadí v případě potřeby změnit, stejně tak se může kdykoliv vrátit zpět k dříve neprodaným položkám a tyto položky znovu dražit.

Dražbu zahajuje licitátor vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny v českých korunách, popř. v eurech. Popis věci, včetně zachovalosti, je uveden v dražebním seznamu a proto není součástí vyvolání licitátora.

Draží se od vyvolávací ceny, případně od výše předposledního limitu, výše příhozů je stanovena tabulkou dražebních příhozů.

Dražba je anonymní, účastníci oznamují svou nabídku zvednutím přiděleného čísla. Za limitenty draží osoba určená dražebníkem.

Draží se pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Licitátor udělí účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání příklep tím, že oznámí jeho číslo a dosažené nejvyšší podání. Přiklepnutým podáním je účastník dražby vázán.

Učiní-li několik účastníků dražby shodné podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor komu z nich příklep udělí.

Je-li limit shodný s nabídkou na sále, má přednost účastník dražby na sále.

Při stejné výši několika limitů má přednost limit dříve došlý (podaný). Udělením příklepu je dražba ukončena.

Nebylo-li v dražbě učiněno nejnižší podání, licitátor dražbu ukončí slovem "zpět". Vyvoláním posledního pořadového čísla z dražebního seznamu, respektive jeho vydražením, celková dobrovolná dražba věcí movitých končí.

Úhrada ceny dosažené vydražením

Vydražitel, který je přítomen dražbě, je povinen uhradit dosaženou cenu vydražením včetně dražební přirážky 17 % ihned po udělení příklepu poslední věci, kterou vydražil, nejpozději však do jedné hodiny po celkovém ukončení dražby.

Sálová aukce - platba se přijímá pouze v hotovosti 

E-aukce - platba převodem na účet

Limitentům, kteří vydraží movité položky, bude vydražená věc zaslána Českou poštou formou - "Cenné psaní" s pojištěním v hodnotě zásilky, případně po domluvě jako "Dobírka" do vlastních rukou s doručenkou.

Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně příplatku poštovného a balného při doručení poštovní zásilky. Výše příplatků bude vždy specifikována "dražební vyhláškou" pro jednotlivé dražby.

Celkové částky se zaokrouhlují na celé Kč. V případě eur nikoli. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.

Nabytí vlastnictví k vydražené věci

Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením včetně stanovené 17% přirážky ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu vydraženého v dražbě.

Převzetí vydražené věci je vydražitel povinen potvrdit svým podpisem do stejnopisu dokladu o nabytí věci v dražbě.

Limitentům bude doklad o nabytí věci v dražbě zaslán společně s vydraženými věcmi v poštovní zásilce.

Neuhradí-li vydražitel cenu věci dosaženou vydražením včetně všech přirážek ve stanovené lhůtě, je to považováno za zmaření dražby.

Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu touto zmařenou dražbou vznikly.

Na takovouto položku se pak pohlíží jako na neprodanou se všemi důsledky pro dražitele i navrhovatele.

Reklamace

Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace pouze do zahájení dražby, v průběhu dražby se reklamace nepřijímají.

Limitenti mohou reklamace uplatnit do tří dnů od převzetí zásilky.

Reklamované věci jsou povinni vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky a je nutno uvést důvody reklamace.

O oprávněnosti reklamace rozhodne dražebník.

Podle odst. 1 § 63 zák. navrhovatel (majitel věci nebo osoba, která dala věc do dražby) odpovídá za vady předmětu dražby, které mu byly či měly být při podání návrhu na provedení dražby známy a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby.

V případě uznané reklamace se pohlíží na takovouto položku jako na neprodanou.

Tato položka bude navrhovateli vrácena a ten je povinen bezodkladně vrátit finanční částku za tuto věc již vyplacenou.


Závěrečná ustanovení

Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu do zahraničí povinni opatřit si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. - o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Tato osvědčení vydává např. Národní muzeum v Praze nebo Moravské muzeum v Brně.

Osvědčení není nutné na vývoz mincí vydaných po roce 1953, medailí a vyznamenání vydaných po roce 1918.
Soupisy podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, písemné limity a osobní údaje o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby, ani kdokoli jiný, není oprávněn do nich nahlížet.